Invalidní důchod

1. krok

Praktický nebo odborný lékař doporučí pacientovi nárok na invalidní důchod
Musí mít nálezy ne starší 3 měsíců a zprávu od lékaře

2. krok

OSSZ – se zprávou a nálezy se dostaví na OSSZ kde vyplní žádost o důchod

Nutno předložit doklady

  • OP
  • OP manžela(ky) pokud je ženatý/vdaná
  • U žen RL dětí i zletilých
  • U mužů vojenská knížka jestli byl voják
  • Doklady o všech zaměstnáních (zápočové listy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, nebo alespoň sepsané chronologicky na papíře, nebo informační list z České správy sociálního zabezpečení, …)
  • Pokud je zaměstnaný – evidenční list za předešlé zdaňovací období, popřípadě neschopenku

Posouzení pro OSSZ provádí posudkoví lékaři kteří se řídí vyhláškou 207/95 Sb – tabulka hodnocení snížení pracovní schopnosti v procentech. Posudkový lékař si může vyžádat doplňující nálezy či vyšetření.

Po sepsání žádosti a předložení dokladů bude zaslán tiskopis žadateli, který vyplní jeho PL nebo OL a zašle zpět přímo na OSSZ. Vlastní vyřízení žádosti trvá cca 6 týdnů na OSSZ, která přeposílá žádost na ČSSZ do Prahy, celkem trvání vyřízení cca 3–4 měsíce.

Z ČSSZ je zasláno přiznání či zamítnutí invalidního důchodu i jeho výše v případě přiznání.
Počátek plnění záleží na posudkovém lékaři, který určí vznik invalidity.
Důchodový zákon 155/95 Sb – § 38–45 – výpočet invalidních důchodů. Podmínka pro přiznání důchodu jsou i odpracovaná léta, osoby nad 28 let musí mít odpracováno nejméně 5 let.

Když je důchod zamítnut či je velmi nízký, může se nemocný obrátit na ÚP, který má na starosti rozdělování státní sociální podpory a zabezpečení.
Možno žádat o příspěvek na bydlení či přídavky na děti.

V případě, že ani tak nestačí finance jsou možností magistráty či obecní úřady – odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Životní a existenční minimum: zákon 111/2006 Sb, které je přiznáváno na základě zákona 110/2006 Sb o hmotné nouzi.

Požadované doklady: lepší je dostavit se přímo na odbor SVZ, kde individuálně posoudí potřebné doklady. OP s sebou a výpočet důchodu či jeho zamítnutí také.

23. 3. 2010