Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

práce pro chráněnou dílnu Blanka Štěrbová

Dobrý den,
píši nejen za sebe, ale za téměř celý kolektiv různě zdravotně postižených lidí. Pracujeme v chráněné dílně. Jak statut těchto dílen velí, jsme všichni nějakým způsobem zdravotně více, či méně hendikepovaní. Přesto je práce v naší dílně občas (cca 1/4 roku) tak těžká, že se po 7,5 hod. směně sotva narovnáme a dojdeme nějakým způsobem domů. Tato práce se týká kompletování výrobků do obchodů a supermarketů. Kompletace spočívá v sestavení stojanu a zaplnění ho zbožím. Toto zboží obsahuje mimo jiné i 16 ks krabic, vážících po 5 kg. Toto zboží se z krabic většinou vysypává do připravených krabicových boxů. Každou krabici musíte vzít před vysypáním do ruky nejméně 3x. Při počtu 10 kompletně sestavených a zaplněných stojanů, zvednete a přenesete nejméně 800 kg!!!
Nás by opravdu moc zajímalo, existuje-li nějaký limit, jak těžkou práci nám mohou v chráněné dílně zajistit a nabídnout. Když čtu, co se vyrábí v ostatních chráněných dílnách - tak jen žasnu. Různé malování, tvoření svíček, žehlení, šití, mandlování a pod. Vedení podniku na předložené doporučení od lékařů, že nejsme schopni těžkou práci vykonávat, říká, že v tom případě tam nemůžeme pracovat.....Z pochopitelných důvodů neuvádím název našeho města, ani oné chráněné dílny.
Přesto bych Vám byla moc vděčná, za jakoukoliv odpověď.
Předem moc děkuji
Š.B. 24. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Vážená paní Štěrbová, poptávaná záležitost je upravena a vyplývá ze zákoníku práce, tedy zák. č. 262/2006 Sb. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlíží také Státní úřad inspekce práce, který byl zřízen zák. č. 251/2005 Sb. Úkolem tohoto Úřadu je kromě jiného kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a to buď na základě podnětu ze strany odborové organizace, jednotlivých pracovníků, ale i na základě vlastních zjištění. V tomto směru je možné odkázat na ust. § 5 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb. Dále je vhodné upozornit na ust.§ 305 zákoníku práce, který se týká vnitřního předpisu zaměstnavatele. Jedná se o interní dokument, který nesmí být v rozporu s právními předpisy a nesmí být ani vydán se zpětnou účinností. Vnitřní předpis je závazný nejenom pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Nejde však o povinnost zaměstnavatele tento vnitřní předpis vydat, ale o jeho právo a v případě zaměstnankyně, která se na právní režim chráněné dílny ptá, lze odkázat právě na tento vnitřní předpis, protože je pravděpodobné, že u společnosti, u které pracuje s ohledem na charakter obchodní činnosti je pravděpodobné, že tento předpis existuje. V něm by měly být řešeny i otázky váhy jednotlivých břemen. Zaměstnavatel je také povinen při určení množství požadované práce, stanovit přiměřené pracovní tempo a vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance a samozřejmě i předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O těchto povinnostech je blíže uvedeno v ust. § 300 zákoníku práce a přímo souvisí s ust. § 101 zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit ochranu zdraví zaměstnancům při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen respektovat doporučení lékaře, které se týká možného ohrožení zdraví. Pokud tak zaměstnavatel nečiní, koná v přímém rozporu se zákoníkem práce a je na místě nechat celou záležitost prošetřit Státním úřadem inspekce.

Tuto odpověď poskytl pan JUDr. M Hráský, jako výpomoc za nemocného JUDr. Kadlece. H. Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 27. 2. 2014

Zpětné přiznání invalidního důchodu. Lukáš Zachoval

Dobrý den,

předem bych se chtěl omluvit, pokud je můj dotaz špatně směrován. Rád bych se optal, zda je možno a podle jakého paragrafu/zákona zažádat o invalidní důchod zpětně.

Celá věc se má následovně:
V roce 2008 mi byl přiznán částečný invalidní důchod (trpím chornickým onemocněním - Crohnova choroba), který mi byl v roce 2010 zastaven (nemoc se dostala do remise). Nyní jsem si zažádal o nové prošetření přiznání ID, jelikož se můj zdravotní stav rapidně zhoršil (2x operace, předepsány kotrikoidy atd..). Tyto problémy začaly v roce 2012 a vše je řádně zdokumentováno v lékařských zprávách, které jsem nyní předal posudkovému lékaři. Celý můj dotaz tedy zní: Je možné, zažádat o ID důchod zpětně k datu (v mém případě červen 2012), kdy je v lékařské zprávě jasně stanoveno, že nemoc již není v remisi, ale naopak, že se situace zhoršila?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den,
Zachoval Lukáš 24. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Vážený pane Zachovale, Váš dotaz je totožný s dotazen pana Chlada. Prosím, přečtěte si odpověď, která byla již vložena. Děkuji za pochopení. S pozdravem Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 4. 3. 2014

jak se bránit dál Miroslav S.

Vážený pane,velice Vám děkuji za odpověď na dotaz ze dne 29.4.2013.V té době jsem měl,po snížení ID z III stupně na druhý,hodnocení 60% a zažádal jsem o navýšení o 10% za další zd.postižení.LPK vzala správu odborného lékaře na vědomí,ale navýšení zamítla.Podal jsem námitku a LPK mi snížila hodnocení na 40% plus 10% za to postižení,které
před tím zamítla.Věc jsem dal k soudu a 20.1.2014 LPK,nařízená soudem,potvrdila 40+10%.Argumenty
proč mi byl snížen ID a proč mi nemůže být navýšen byli tyto:změna tabulek hodnocení,protože pracuji na půl uvazku a jsem tedy napůl zdráv,byť moje zaměstnání je tak náročné,jako lepení známek na dopisy,což potvrdil můj zaměstnavatel popisem moji pracovní náplně.A další \"závažný\"důvod byl ten,že jsem byl nadhodnocován a nyní se vše uvedlo na správnou míru.Čekám na soud,ale můj právník považuje věc za prohranou,protože LPK si svá rozhodnutí vždy nějak obhájí.Od té doby se můj zd.stav opět zhoršil,jak tvrdí odborný lékař,ale jak je patrné z výše uvedeného,lze opět změnit tabulky,či tvrdit že věc byla dříve špatně posouzena a já věkem spadnu do starobního důchodu,nebo dříve umřu.Nevím jak postupovat dál.Soud zřejmě prohraju.Přemýšlím,že podám novou žádost o navýšení ID a po odmítnutí podám trestní oznámení jak na CSSZ tak na lékaře osobně.Odborný lékař hodnotí mojí nemoc jako vážnou,jsem kardiak,leč LPK tvrdí,že to zase tak vážné není,jak zjistili u poslední kontroly poslechem za použití stetoskopu,měřením tepu podle hodinek a jiných moderních přístrojů,pouze můj ošetřující lěkař nezná hodnotící tabulky LPK.Mám v ruce sedum posudků LPK,před rokem 2010 dvakrát hodnocen více jak 66%,2012 hodnocen 60%,jaro 2013 60%,po námitce 40+10% a pro soud opět 40+10%.Jak se v tom má obyčejný clověk vyznat?KDO MÁ PRAVDU?Mám pocit že mi jde o život a jak se mám bránit?
Děkuji za odpověď,
Miroslav S. 9. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Vážený pane Miroslave, odpověď na Váš dotaz je k přečtení u dotazu pana Chlada. Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 4. 3. 2014

Zpětné vyplacení invalidního důchodu Radoslav Chlad

Dobrý den
V roce 2012 my byl přiznán invalidní důchod 1.stupně.Nesplnil sem potřebnou dobu pojíštění tak my nebyla přiznana výplata v ro
ce 2013 jsem měl opětovnou komisi a byl my přiznán důchod na 3roky a podmínku mám již splněnou.Nebylo my,ale vyplaceno zpětně od roku 2012.Zajímalo by mne zda my může být vyplacen zpětně v posudku mám,že my důchod pokračuje od roku 2012.Děkuji za radu 7. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Otázka přiznání invalidního důchodu a veškerých nároků týkajících se důchodových dávek jsou upraveny v základním zák. č. 155/1995 Sb.( o důchodovém pojištění), na který pak navazují jednotlivé prováděcí vyhlášky a vlásní nařízení. K otázce zpětného přiznání ID a nárokům na stanovení výše těchto důchodových dávek lze zaujmout souhrnné stanovisko, které se opírá o ust. § 41 ods. 3 citovaného zákona. Zde je kromě jiného uvedeno, že při změne stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity.Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok od doby pojištění tak, jak je uvedeno v tomto zákoně,přičemž tato doba odpovídá novému stupni invalidity. Z této dikce zákona plyne, že není vyloučené zpětné vyplacení invalidního důchodu a zákon naopak tento postup předpokládá, nicméně je nutné, aby příslušná LPK stanovila stupeň invalidity. Pokud podklady odborného lékaře nekorespondují s rozsahem postižení a tedy se zákonem č. 155/1995 Sb., nemůže LPK žadateli vyhovět o přiznání vyššího invalidního důchodu nebo o přiznání této dávky zpětně. Proto jednoznačným počátkem pro vznesení oprávněného požadavku na přiznání vyššího ID nebo na přiznání zpětného nároku je stanovisko lékaře, na základě vyšetření o aktuálním zdravotním stavu. Toto bych hodnotil jako zcela určující moment k tomu, aby bylo možné konstatovat, zda nárok na zpětné přiznání ID bude úspěšný.

Tuto odpověď poskytl JUDr. Michal Hráský, jako výpomoc za nemocného JUDr. I. Kadlece. H. Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 4. 3. 2014

Přispěvek na motorové vozidlo Iveta Frenková

Dobrý večer,prosím Vás o radu, dcera 19 let má průkaz ZTP/P zažádala jsem si po 5 letech zase o příspěvek na koupě nového motorového vozidla. Už to vyřizují 5 měsícu lékařské zprávy jsem všechny doložila od odborných lékařu .Konečně po 5 měsicich rozhodly, že mi dají příspěvek na koupě motorového vozidla, ale jen 100 000 kč. na 10 let. Vím že je příspěvek 200 000 kč.na 10 let .Zduvodnily to, že si můžu prodat to staré auto +100 000 na koupě nového vozu. A když jsem se ptala kdo má nárok na příspěvek těch 200 000 tak mi řekly jen vozičkáři moje dcera je těžce postižená ve 4 skupině, má po 3 operacich kolene- utržené češky,do budoucna ji čekají další operace s nohama,chodí jen s oporou druhé osoby.Nevím kde se obrátit aby mi někdo poradil, budu moc ráda jestli mi odepišete ohledně mého připadu moc děkují s pozdravem Iveta. 6. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Vážená paní Frenková, výše příspěvku odpovídá stupni zdravotního postižení a jeho rozsah také stanoví ošetřující lékař. Pokud byste nesouhlasila se stanoviskem lékaře, je možné se samozřejmě obrátit na soud, kde by bylo nutné v rámci důkazního řízení nechat vyhotovit odborný znalecký posudek, na základě kterého by pak soud rozhodl o závažnosti zdravotního postižení a fakticky by tak stanovil podmínky pro výši příspěvku na motorové vozidlo.

Pro úplnost dodávám, že odpověď poskytl pan JUDr. Michal Hráský, který byl tak laskav a vypomohl nám za nemocného JUDr. I. Kadlece. H. Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 27. 2. 2014

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná