Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

časteční invalidní důcod Pavel

Dobrý den chtěl jsem se zeptat na podmínky přidělení tohoto důchodu podrobné pokud možno
? Děkuji Pavel 11. 3. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Pavle,
položil jste velmi stručně značně obecný dotaz za použití dnes již nepoužívané odborné terminologie. Protože jste neuvedl ani svůj věk ani žádný zdravotní problém, který by Vás vedl k potřebě pobírání nějaké dávky a požadujete ode mne velmi podrobný návod jak se podobná dávka (kterou nazýváte "částečný invalidní důchod"), přiděluje, musím Vás připravit na studium celé řady ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, podle kterého se řídí přiznání a výplaty invalidních důchodů. Celá problematika je uvedena v hlavě druhé zákona. Nejen pro Vaši potřebu, ale i pro všechny přátele Mygry.cz proto uvádím citaci jednotlivých paragrafů tohoto zákona. Odpovídám tímto plně na Váš dotaz, pokud však budete mít nějaké nejasnosti nebo doplňující otázky, prosím o jejich bližší specifikaci, abychom se mohli dobrat konkrétní odpovědi na Vaši situaci.
Podmínky nároku na invalidní důchod
§ 38
Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se
a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo
b) invalidním následkem pracovního úrazu.
§ 39
(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
(4) Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,
a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost,
b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,
c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován,
d) schopnost rekvalifikace34b) pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,
e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,
f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.
(6) Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení.
(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.
(8) Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech.
§ 40
(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.
(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.
(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a n) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.
Díl druhý
Výše invalidního důchodu
§ 41
(1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.
(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně;

ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty třetí platí zde obdobně.
(3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa.
(4) Pro výši procentní výměry invalidního důchodu podle odstavce 2 se jako doba pojištění uvedená v § 11 a v § 13 odst. 1 započítává v rozsahu stanoveném v odstavci 5 i dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku uvedeného v § 32; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se však nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného činu.
(5) Dopočtená doba se započte
a) plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo doba, která není kryta dobou českého pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem věku pojištěnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce,
b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu a); v tomto případě se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po tomto krácení se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru;

pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.
Díl třetí
Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech
§ 42
(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).
(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45% výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.
(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.
(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 13. 3. 2013

Rada Zdeňka

Dobrý den pane doktore,mám myasthenii ,mám na vás dotaz,ale nechci se tady rozepisovat ,je toho více co bych se Vás chtěla zeptat. mohla bych Vám napsat můj případ a požádat o radu na email? týká se to rozvodu.Děkuji zdenka 4. 3. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Zdenko, milerád Vám poradím, ale nemohu zde zveřejňovat svoji soukromou email adresu. Prosím obraťte se na paní předsedkyni MYGRA-CZ paní Brůhovou, ta mi spojení na Vás zprostředkuje.
JUDr. Ivo Kadlec 7. 3. 2013

zpětné vyplacení invalidního důchodu Jana

V roce 2009 mě byl přiznán částečný invalidní důchod. Byl mi vyplacen rok zpětně - od ledna 2008.
V současné době jsem zjistila, že dle lékařských zpráv jsem mohla částečný invalidní důchod pobírat již v roce 2005 (selhávání ledvin). Je možné požádat ještě nyní o zpětné vyplacení důchodu, pokud ano za jaké roky.
Děkuji 26. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jano,
nárok na důchod a jeho výplatu upravuje zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - tzv. důchodový zákon.
Pro Váš dotaz je nejdůležitější ustanovení § 55 odstavec 2) a proto Vám jej cituji:
§ 55
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.

Vzhledem k tomuto ustanovení zákona Váš nárok z roku 2005 již zanikl a nelze o něj zpětně požádat.
JUDr. Ivo Kadlec 27. 2. 2013

řemeslnici a zaloha jana

maji mně dělat koupelku mam strach abych nepřišla o zalohu řemeslnik chce 6O% celkove ceny 6. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Prosím všechny tazatele o správné pochopení této právní on-line poradny. Tato poradna by měla sloužit především členům MYGRA-CZ nebo hlavně pacientům s myasthenia gravis a to k řešení problémů souvisejících s jejich onemocněním. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ, o.s. 13. 2. 2013

řemeslnici a zaloha jana

maji mně dělat koupelku mam strach abych nepřišla o zalohu řemeslnik chce 6O% celkove ceny 6. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jano, ptáte se na obchodní záležitost, která nesouvisí s činností Mygry-cz, a při tom ještě nespecifikujete, kde, jak a především kdo Vám má koupelnu dělat, zda je to Vaše žádost a mnoho jiných detailů do své otázky nedáváte. Z otázky není ani zřejmé, kdo je zhotovitelem, který Vám bude koupelnu renovovat, jaké má reference, kdo Vám ho doporučil, či jakým způsobem jste si jej vybrala k provedení práce. Nicméně Vám na stručnou Vaší otázku odpovím. Jedná se o obchodní vztah mezi Vámi, jako zadavatelem (pokud jím není někdo jiný), a zhotovitelem, který nabízí Vámi požadované dílo provést. Z právního hlediska bych doporučoval se zhotovitelem uzavřít písemnou smlouvu o díle dle obchodního zákoníku a v této stanovit podmínky uskutečnění díla -koupelny, cenovou nabídku, termín ukončení a předání stavby, záruky za odvedené dílo, případně sankční podmínky za nesplněná ujednání. Pokud budete smluvně panu zhotoviteli - řemeslníkovi, vyplácet zálohovou částku, prosím nechte si ji od něho potvrdit, ale na základě vloženého ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo.
Přeji Vám paní Jano, aby Vaše koupelna zářila a Vy jste s řemeslníkem nemusela jít do soudního sporu, pro který by jste měla případné podklady uzavřenou smlouvou 10. 2. 2013

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná