Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Invalidní důchod Jana

Dobrý den,prosím o radu.Jsem v invalidním důchodu třetího stupně.Zajímalo by mne,zda bych při tomto mohla jít do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek(4hodiny).Obávám se,že by mi tím později zamítli invalidní důchod(3.st.) a tím i příspěvek.Děkuji předem za odpověď.Jurigová Jana 11. 9. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Přeji Vám dobrý den vážená paní Jano Jurigová a zároveň přijměte poděkování za Váš dotaz, ve kterém vyjadřujete jednoznačnou obavu z následné reakce správy sociálního zabezpečení, pokud byste vstoupila do výdělečné činnosti, jako poživatelka plného invalidního důchodu, byť i na zkrácenou pracovní dobu.
Nalézt jednoznačnou odpověď na tuto otázku a předvídavým způsobem Vaše obavy vyvrátit lze velmi těžce, protože legislativa žádnou jednoznačnou zákonnou úpravu nestanovila.
Při posuzování dané situace se tedy zaměřím na stávající právní úpravu a co z ní vyplývá.
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Při uplatňování práva na zaměstnání je tímto zákonem zakázána přímá i nepřímá diskriminace a to i z důvodu zdravotního stavu a dle další dikce zákona se fyzickým osobám se zdravotním postižením poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Podle ust. § 67 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. se za osoby se zdravotním postižením považují osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně nebo částečně invalidními, případně osoby, které jsou rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné. Souběh plného invalidního důchodu s výdělečnou činností žádná právní norma nezakazuje a zákon o důchodovém pojištěni neupravuje ani žádné omezující podmínky pro výplatu plného invalidního důchodu při výdělečné činnosti. Plný invalidní důchod se vyplácí bez ohledu na případnou výdělečnou činnost a na výši příjmu z této činnosti a tak poživatel plného invalidního důchodu může svůj zbylý fyzický potenciál využít dle svého uvážení k pracovní činnosti, což přispívá nejen k jeho materiálnímu, ale i psychickému prospěchu. Důležité je, aby zvolené zaměstnání bylo vhodné vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu.
Tedy k otázce, zda byste mohla jít do zaměstnání a mít tak možnost souběhu výdělečné činnosti a plného invalidního důchodu odpovídám, že můžete, pokud vykonávaná činnost nebude mít negativní vliv na Vaše zdraví.
K vámi vznesené obavě říkám, že samotný nástup do zaměstnání nemůže mít za následek odnětí přiznaného nároku na invalidní důchod třetího stupně. K odnětí plné invalidity může dojít výhradně na základě nového zhodnocení zdravotního stavu lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v rámci kontrolní lékařské prohlídky a to výhradně v takovém případě, že by u Vás došlo k významnému zlepšení zdravotního stavu.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby vše probíhalo ve Váš prospěch, přineslo jen a jen radost a zdravotní omezení bylo co nejmenší.
Zdravím Vás paní Jano, i všechny návštěvníky webových stránek MYGRA .CZ
JUDr. Ivo Kadlec
13. 9. 2010

Děkuji Zdeňka

Pane Judr.Kadlec děkuji vám moc za odpověď.Z.Valoušková A děkuji vám za hezká slova co jste mi napsal ke konci . 31. 8. 2010

invalidní důchod Zdeňka

Dobrý den pane Judr.Kadlec,chtěla bych se zeptat,mám myasthenii gravis typu 2B -3.Postižení svalů končetin.Mám nárok na plný invalidní důchod?Děkuji Zdeňka Valoušková 26. 7. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Valoušková, po návratu z dovolené jsem na internetové stránce Mygra. cz objevil Vaší otázku, za kterou Vám děkuji a omlouvám se tímto za zdržení v odpovědi.

Z Vaší otázky vyplývá, že jste postižena chorobou, která omezuje Vaši svalovou činnost, která jistě omezuje i Vaše pracovní schopnosti. Pro určení, zda toto postižení naplňuje zákonem určená kriteria pro přiznání „plného invalidního důchodu“ není příslušný právník, ale pouze lékař. Proto Vám já nemohu odpovědět přímo zda takový nárok Vaše onemocnění splňuje nebo nesplňuje. Mohu Vám však osvětlit právní podstatu problému a doporučit cestu, kterou se budete za svým nárokem ubírat.
Výraz „plný invalidní důchod“ jsem dal do uvozovek proto, že od 1. 1. 2010 došlo k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou došlo zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity.
Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1. lednu 2010 transformovali do „invalidního důchodu prvního až třetího stupně“.
Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:
o 35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
o 50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
o 70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Tolik tedy k pojmům týkajících se invalidity.
A nyní k postupu pro stanovení Vašeho případného nároku na získání invalidního důchodu.
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti upravuje zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
K posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti a poskytnutí odborné pomoci jsou dle tohoto zákona příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Ve Vašem případě se tedy musíte obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou k Vašemu bydlišti a tam podat písemnou žádost o invalidní důchod. Žádost o invalidní důchod se podává na originálním tiskopisu. Tiskopisy České správy sociálního zabezpečení jsou k dispozici na OSSZ, kde Vám rovněž ochotně pomohou s jejich vyplněním. Kromě sepsání žádosti o důchod, jejího vybavení potřebnými doklady a ověření podpisem, se požaduje podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu. V rámci řízení o invalidní důchod se neplatí žádné správní poplatky. Rovněž případné ověření pravosti listinných dokumentů (pořízených opisů podle originálu) předkládaných spolu se žádostí o důchod, provádí bezplatně příslušná OSSZ.
Tolik moje odpověď na Vaši otázku paní Valoušková. Přeji Vám, aby Vás tato specifická nemoc trápila co nejméně a Váš život byl co nejhodnotnější i v případném invalidním důchodu.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
17. 8. 2010

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná