Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Posudková komise Lucie

Dobrý den letos mi byl snížen invalidní důchod ze III.stupně na I.stupeň. Jsem 6 rokem po autonehodě, prodělala jsem frakturu Th 5 s paraparesou DKK a poruchou sfinkterů,prodělala jsem zadní a přední stabilizace páteře,stabilizace mi byla odstraněná 2008, Mám výrazné přetížení mezilopatkových a šíjových svalů, mám oslabený dolní fix lopatek více na pravé straně, Mám neurogenní dysfunkce dolních močových cest, neurogenní střevo. Podle posudkového lékaře došlo o snížení pracovní schopnosti o 35%.Posudkový lékař mě ani neprohlídl, posuzoval mě od stolu.Vyprazdňuji se pomocí čípků 3x týdně, Mám problém udržet stolici, nevydržím déle jak 2 hodiny sedět a o stání ani nemluvím, chtěla bych se proti tomuto posouzení odvolat, proto bych se chtěla pozepta 1) Jak mám postupovat při odvolání? 2) bude mě posuzovat samý lékař - OSSZ Kolín nebo půjdu někam jinam? 3) Musím mít sebou nové zprávy nebo mí stačí ty co jsem dodala ke komisy? a jak dlouhá je čekací doba - papíry na odvolání prý příjdou cca za 3 měsíce. Mockrát vám děkuji za odpovědi. 28. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Lucie, ve své odpovědi na Váš dotaz odkazuji na odpověď, kterou jsem adresoval paní Pečené, která je na této stránce o několik odstavců níže. Vzhledem k tomu, že jste neuvedla termín, kdy bylo o Vašem stavu rozhodnuto, že se snižuje stupeň Vašeho postižení, nemohu ani doporučovat odvolání, protože je zcela možné, že doba pro odvolání již marně uplynula. K otázce posudkového lékaře se vyjádřit nemohu, protože tato pravomoc je zcela na odboru sociální péče a zdravotnictví příslušného Krajského úřadu. Ani na otázku o době, která provází vyřizování této agendy příslušnými orgány Vám nemohu odpovědět, protože se jedná o činnost těchto orgánů, které konají dle své zatíženosti. Pokud neuplynula doba pro Vaše odvolání, použijte prosím postupu dle vzoru, který jsem doporučil paní Lence Pečené. <br />
Srdečně zdraví a úspěch ve Vašich problémech přeje JUDr. Ivo Kadlec 5. 5. 2011

Invalidní důchod Jarmila Bukovská

Dobrý den, pane doktore.
V roce 1986 mi byl přiznán invalidní důchod. V té době jsem studovala na střední škole, tzn., že jsem nikdy nepracovala. Proto mi byl důchod vypočítán v minimální výši. Od té doby jsem odpracovala více než 13 let a můj invalidní důchod byl během této doby pouze valorizován, ale nikdy nebylo přihlednuto k mým výdělkům.
Chtěla bych se zeptat, zda by výše mého ID neměla být přepočítána s ohledem na odpracované roky a výši výdělků.
Předem děkuji za odpověď.
Jarmila Bukovská
6. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Bukovská, problematika invalidních důchodů je řešena v hlavě druhé zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. K Vašemu dotazu se váží především § 40 a následující, které hovoří o potřebné době pojištění předcházející vznik invalidity, tedy to je tím obdobím, které se váže k Vámi uváděnému studiu. Proto je Vám důchod vypočítaný na samém jeho počátku pouze valorizován, protože, jak sama uvádíte, jste do ID vstupovala po té, co jste byla studentkou. O Vašem případu hovoří odst. 3 v § 40, případně v § 41 zákona o důchodovém pojištění. Pro podrobnější vysvětlení a zohlednění Vaší situace by bylo vhodné, abyste se obrátila k příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která Váš případ může přezkoumat. 7. 4. 2011

postup při odvolání Lenka Pečená

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc či radu, jak mám postupovat při odvolání. Byla mi zamítnuta žádost o dávku státní sociální podpory - sociální příplatek. Je mi 43 let, pobírám plný invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Dále pobírám příspěvek na péči ve stupni I. ve výši 800,- Kč. Téměř každý měsíc prodělávám epileptické záchvaty. Jsem po těžké operaci hlavy - úraz. Mám stále velké problémy s krátkodobou pamětí a ještě mám problémy s rukou ( třes ). Léčím se na neurologii v Táboře. Docházím pravidelně k psychiatrovi a psychologovi. Trpím nespavostí, depresemi a mám problémy s udržením rovnováhy. OSSZ v Táboře mi bylo sděleno, že mám doložit veškeré zprávy týkající se mého zdravotního stavu. Toto jsem splnila a přesto v odůvodnění Úřadu práce v Táboře, odboru státní sociální podpory mi bylo sděleno: \" Vzhledem k tomu, že nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu, nevzniká mi nárok na výše uvedenou dávku.\" Do 15 dnů se mohu odvolat ke Krajskému úřadu. Není mi jasné, proč mi byla žádost zamítnuta. Asi jsem zcela \" ZDRAVÝ ČLOVĚK \". Zajímalo by mě, zda mám právo k nahlédnutí vypracovaného posudku posudkovým lékařem v mém spise. A zároveň Vás skutečně moc prosím o zaslání vzoru k odvolání. Předem Vám moc děkuji a přeji hezký den. 4. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.:
Vážená paní Pečená. K Vaší prosbě sděluji, že máte právo k nahlédnutí do dokumentace, která byla vedena v rámci vyřizování Vaší žádosti a máte možnost se seznámit i se závěry posudkového lékaře v dokumentaci založené. Právě s těmito závěry by bylo možné polemizovat v rámci Vašeho odvolání. K odvolání Vám poskytuji možný vzor, který prosím naplňte konkrétními údaji týkající se úřadu ke kterému se odvoláváte, rozhodnutím a Vašimi údaji. Jenom připomínám, že stanovenou dobu pro odvolání nelze překročit, protože by odvolání po termínu bylo odmítnuto.
Vzor.
Krajský úřad……..
odbor sociální péče a zdravotnictví
adresa……….

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání dávky státní sociální podpory - sociální příplatek

Odvolávám se do rozhodnutí Úřadu práce v Táboře……..(opíšete jeho celý název, uvedete který orgán rozhodl a kterého dne), kterým bylo rozhodnuto, že „nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu a z toho důvodu mi nevzniká nárok na uvedenou dávku“.
Ke svému odvolání uvádím, že mám za to, že svůj zdravotní stav jsem dostatečně doložila……………..(uvedete veškeré doklady, které jste předložila), ale nebyly dostatečně zhodnoceny při vypracování napadaného rozhodnutí. Především tyto zdravotní potíže………………………(vypíšete dle jednotlivých dokladů), které mi ztěžují životní podmínky .
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doufám, že mému odvolání bude vyhověno.
S pozdravem (podpis a
uvedení Vaší adresy)

Srdečně zdravím a přeji úspěch. JUDr. Ivo Kadlec
7. 4. 2011

Možnost odvolání Vojtěch Pich

Dobrý den.
Prosil bych o pomoc.Otec dva roky pobírá plný invalidní důchod.Má Artrózu třetího stupně na obou nohách.Těžké poškození periferních nervů na nohách.3x denně bere analgetika proti bolesti,bez holí prakticky není schopen pohybu.Letos v únoru byl u zkušební komise,která rozhodla o snížení třetího stupně invalidity na stupeň druhý,a tudíž na pobírání polovičního invalidního důchodu.Zkušební komise se skládala z jednoho doktora a jedné zapisovatelky.Chtěl bych se zeptat,zda je takový postup v pořádku,jestli by se zkušební komise neměla skládat z více posudkových lékařů,a je-li možné se v případě nesouhlasu nějakým způsobem odvolat a jakým způsobem postupovat.Děkuji.
Vojtěch Pich 13. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý den pane Pich. Váš dotaz se týká posudkové služby, která vypracovává posudky pro účely sociálního zabezpečení. Ptáte se na správnost počtu posuzujících. Jedná se o posudkového lékaře, nikoli o komisi v širším slova smyslu (tedy vždy o jednu osobu, která posuzuje zdravotní stav). Jde o vžitou praxi a na ni nelze cokoliv měnit.
Posudky o zdravotním stavu jsou podkladem orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Protože nejsou rozhodnutími nelze proti nim podávat opravné prostředky.
Jiné to je v případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení. V takovém případě lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Jako možný opravný prostředek lze podat žalobu k soudu, ale až po skončení odvolacího řízení správního anebo - jde-li o věci důchodového pojištění, až po skončení řízení o námitkách.
Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podával posudek úřad práce (před 1.7.2009) nebo OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu.
Hodně trpělivosti a drobných úspěchů v boji s chorobami přeje JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

K dotazu paní Skipalové šírová

pane doktore, řešila jsem stejný problém jako paní Skipalová, kdy jejímu otci nepřiznali označení na vůz, prosím pošlete ji moji radu.
Všeobecně si posudkoví lékaři neví s touto chorobou rady a
„ §26 jim říká
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“.
Mám zkušenost že následující věta v lékařské zprávě jim pomůže rozhodnout kladně.
¨Pacientův dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.
Věřím že pomůže nejen paní Skipalové ale i ostatní přiznejme si že posudkoví lékaři převážně starší generace nemají s mzasthenií pražádné zkušenosti, osobně jsem zažila když se posudkář zeptal \"a co to je?\"
10. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Šírová, vemi Vám děkuji za doplnění informací pro paní Skipalovou. Vaší radu si paní Skipalová , jako i ostatní čtenáři stránek Mygra.cz, přečte, protože jsou v oddělení odpovědi právníka volně přístupné. Váš přístup se mi velmi líbí, protože rozšiřuje teoretické odpovědi o velmi cenné praktické zkušenosti. Děkuji Vám za to a myslím, že i další čtenáři Vám za poradenskou iniciativu budou vděčni. JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná